Zoeken

Pensioenakkoord belangrijke stap verder

30-06-2020

Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar verder over de uitwerking van dat akkoord. Op vrijdag 12 juni 2020 werden het kabinet en de sociale partners het eens over de globale uitwerking. Globaal omdat er nog een aantal onderdelen verder uitgewerkt dienen te worden.

Het doel achter de voorgestelde wijzigingen is dat het pensioenstelsel transparanter, toekomstbestendiger en persoonlijker wordt. En dat er meer ruimte komt voor het verhogen van de pensioenen. Het geheel moet ook beter aansluiten bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel moet ook bepaald worden hoe om te gaan met de reeds opgebouwde pensioenen. De wijze waarop dit gebeurt moet ook nog nader uitgewerkt worden. Vervolgens moeten pensioenfondsen op basis van de nieuwe wetgeving besluiten hierover nemen. 

Waarom een nieuw pensioenstelsel?
Ook al is ons pensioen in Nederland goed geregeld, er moesten een aantal knelpunten worden opgelost. Allereerst kunnen de pensioenen momenteel vaak niet meestijgen met de prijzen, ook niet als het economisch goed gaat. Een ander knelpunt is dat jongeren nu nog te veel pensioenpremie betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dit komt doordat de pensioenpremie veelal wordt berekend op basis van een gemiddelde premie voor alle deelnemers (de zogenaamde ‘doorsneepremie’). Dat is geen probleem als je je hele carrière bij één pensioenfonds een pensioen hebt opgebouwd. Het is wel een probleem als dat niet het geval is en dat is op basis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij steeds vaker het geval.

Geen belofte meer
Nog niet alle details zijn bekend over de uitwerking van het pensioenakkoord en het akkoord moet ook nog vertaald worden naar wetgeving. Maar wél is duidelijk dat in het nieuwe stelsel niet de pensioenuitkering, maar de ingelegde pensioenpremie en behaalde rendementen centraal staan. Wat dit precies voor uw pensioen betekent, is nu nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van de nadere uitwerking van het pensioenakkoord. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, wordt u hierover uiteraard nader geïnformeerd.

Wel vermogen
In het nieuwe pensioenstelsel is er geen sprake meer van een opgebouwd pensioen maar een persoonlijk pensioenvermogen. Dat vermogen beheert uw pensioenfonds voor u. Pas als u met pensioen gaat, weet u hoeveel pensioen u krijgt. Maar gedurende de periode dat u deelnemer bent krijgt u wel steeds een inschatting hoe u ervoor staat. U krijgt dan, op basis van een aantal scenario’s, te zien hoeveel pensioen u waarschijnlijk kunt verwachten. Maar een belofte is dat niet. De pensioenuitkering hangt af van de behaalde rendementen van de beleggingen en beweegt daarmee directer mee met de economische ontwikkelingen.

De bij het pensioenakkoord betrokken onderhandelaars hebben afgesproken dat er straks gerekend moet worden met een zogenoemd projectierendement. Dat is een rendement dat een pensioenfonds of pensioenkring vrij zeker moet kunnen halen over een lange periode. Als de behaalde rendementen hoger zijn dan het projectierendement bouwt u meer vermogen op en krijgt u een hoger pensioen. Andersom kan ook gebeuren. Als het behaalde rendement lager is dan het projectierendement, dan daalt uw pensioenvermogen en krijgt u dus minder pensioen.

Ontvangt u nu een pensioenuitkering? Het is op dit moment nog niet bekend of de uitwerking van het pensioenakkoord ook gevolgen heeft voor uw pensioenuitkering. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, wordt u hierover uiteraard nader geïnformeerd.

Regels voor verlagen pensioenen blijven minder streng
Tijdens de onderhandelingen over het pensioenakkoord kwam ook het verlagen van de pensioenen aan bod. Door de coronacrisis staan veel pensioenfondsen er immers niet goed voor. De minister heeft aangegeven dat de regels die afgelopen jaar golden nog een jaar blijven gelden.

Dat betekent dat pensioenfondsen of pensioenkringen met een dekkingsgraad boven 90% per eind 2020 de pensioenen niet hoeven te verlagen in 2021. Pensioenfondsen en pensioenkringen die een dekkingsgraad hebben die lager is dan 90%, moeten wél hun pensioenen verlagen. Maar slechts tot die 90% weer is bereikt. Voor de periode daarna moeten er nog afspraken gemaakt worden.

Hoe verder?
De werknemersorganisaties hebben de uitwerking van het pensioenakkoord voorgelegd aan hun achterban. Sommige vakbonden, zoals de CNV, hebben al ingestemd. Andere vakbonden, zoals de FNV en VCP moeten hierover nog een definitief besluit nemen.

Minister Koolmees heeft inmiddels een hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is om na de zomer te starten met het uitwerken van het pensioenakkoord in wetgeving. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten hier vervolgens over stemmen. De verwachting is dat dit in 2021 wordt afgerond zodat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 van kracht wordt. Vervolgens moeten sociale partners en pensioenfondsen afspraken maken over de wijze waarop de nieuwe pensioenregels ingevoerd gaan worden. Men verwacht dat pensioenfondsen en pensioenkringen uiterlijk per 1 januari 2026 de nieuwe pensioenregels ingevoerd moeten hebben.

Het duurt daarom nog even voordat u er echt iets van gaat merken.

Wat doet Stap?
Stap heeft de afgelopen jaren de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel op de voet gevolgd. Nu de uitwerking van het in 2019 gesloten pensioenakkoord op hoofdlijnen gereed is, gaan wij ons verder (in goed onderling overleg met alle betrokken partijen) voorbereiden op de invoering van het nieuwe stelsel en het proactief ondersteunen van onze klanten hierbij. Wij zorgen ervoor dat we op tijd klaar zijn voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.   

Wij houden u regelmatig op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. Niet alleen door middel van onze digitale nieuwsbrieven maar ook op basis van nieuwsberichten op de website. Bent u deelnemer in een van onze pensioenkringen? En ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet van ons? Registreer dan in Mijn Profiel uw e-mailadres zodat u deze in het vervolg van ons ontvangt.