Zoeken

Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds aangenomen

18-06-2015
Wetsvoorstel APF aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 18 juni jl., ingestemd met het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds. Dat betekent dat het voorstel nog voor het zomerreces naar de Eerste Kamer kan worden gestuurd. De behandeling door de senaat zal dan direct na het zomerreces plaats kunnen vinden. Staatssecretaris Klijnsma antwoordde op de vraag naar de verdere gang van zaken het volgende:

“Mevrouw Lodders vroeg hoe het verdergaat met de invoering van dit wetsvoorstel. Gaan we 1 januari halen? Dat ben ik vast voornemens. Ik ben op dit punt natuurlijk afhankelijk van derden. Als uw Kamer daartoe zou kunnen besluiten, dan gaat het wetsvoorstel door naar de Eerste Kamer. Ik hoop dat de Eerste Kamer dit wetsvoorstel onmiddellijk na het zomerreces op de agenda kan zetten. De Nederlandsche Bank staat nu al heel constructief en klantvriendelijk in de startblokken wat betreft het verlenen van vergunningen. Dat moet een ieder immers weten. De Nederlandsche Bank staat zeer open voor gesprekken met pensioenfondsen in de opmaat naar 1 januari.”

Bij de behandeling in de Tweede Kamer is uitvoerig stil gestaan bij een amendement waarin geregeld wordt dat bedrijfstakpensioenfondsen die fuseren, gescheiden vermogens mogen aanhouden. Achtergrond daarvan is dat het wetsvoorstel op dit moment niet de mogelijkheid biedt dat bedrijfstakpensioenfondsen toetreden tot een Apf. Het kabinet noemt daarvoor als reden de mogelijke marktverstorende werking die daardoor op kan treden, omdat het Apf zou kunnen profiteren van de door de overheid verleende verplichtstelling. Omdat ook bij bpf-en echter de behoefte bestaat om samen te gaan is het amendement ingediend. Staatssecretaris Klijnsma was zeer terughoudend, vanwege de mogelijke gevolgen voor de verplichtstelling. Die zou volgens haar wel eens onder druk kunnen komen, omdat het solidariteitselement – een belangrijke voorwaarde die maakt dat de verplichtstelling niet strijdig is met het Europese mededingingsrecht – bij gescheiden vermogens misschien geweld zou worden aangedaan. Juristen verschillen daarover van mening. Het amendement is aangenomen, maar aan de Raad van State is wel gevraagd hierover advies uit te brengen.

De Kamer stemde in met nog drie andere wijzigingsvoorstellen. (1)Vrijwillige pensioenregelingen (zoals netto-pensioenregelingen) hoeven niet in dezelfde collectiviteitkring ondergebracht te worden als de basisregeling; (2) bij “gesloten pensioenfondsen”, waarvan de pensioenregeling is beeindigd, hoeft de werkgever niet vertegenwoordigd te zijn in het belanghebbendenorgaan en (3) het wordt mogelijk om belanghebbendenorganen van verschillende collectiviteitskringen samen te voegen als elk belanghebbendenorgaan daarmee instemt.

Wat dat laatste punt betreft: het samengevoegde BO heeft dan de bevoegdheden die zien op alle collectiviteitkringen van het Apf. Het is de vraag of dit in de praktijk werkbaar en realistisch is. Een overkoepelend medezeggenschapsorgaan lijkt meer voor de hand te liggen voor die zaken die kring-overstijgend zijn. De afzonderlijke BO’s houden dan de medezeggenschap “in eigen kring”.