Zoeken

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds

22-12-2015
Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds

Het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds treedt op 1 januari 2016 in werking. De Eerste Kamer stemde op 22 december voor het voorstel, waarmee Nederland een nieuwe uitvoeringsmogelijkheid voor pensioenregelingen krijgt. Omdat een APF pas operationeel kan zijn nadat De Nederlandsche Bank (DNB) de vergunning heeft verleend, wordt verwacht dat de eerste APF-en in maart 2016 de markt op kunnen. De behandeling in de Senaat verliep zonder echt spectaculaire bijzonderheden. Vrijwel alle woordvoerders prezen staatssecretaris Klijnsma voor haar voortvarendheid en onderstreepten het belang van het wetsvoorstel waardoor er meer alternatieven ontstaan voor sociale partners en pensioenfondsen om pensioenregelingen onder te brengen.

Veel aandacht is besteed aan de btw-vrijstelling voor dienstverlening aan pensioenfondsen. Daarbij wordt nu een onderscheid gemaakt tussen vrijgestelde DC- en niet-vrijgestelde DB- regelingen. De Kamer pleitte voor een “gelijk speelveld” op dit punt en staatssecretaris Klijnsma zegde toe dat het kabinet daar nog eens goed naar zal kijken, mede in het licht van een in maart 2016 verwachte uitspraak van de Hoge Raad daarover.

Bedrijfstakpensioenfondsen waarvoor een verplichtstelling geldt, kunnen vooralsnog niet toetreden tot een APF, maar de staatssecretaris gaf aan met wetgeving te komen die dit mogelijk gaat maken. Dat gebeurt door niet langer de uitvoering (op BPF-niveau) verplicht te stellen, maar de verplichtstelling te verschuiven naar het niveau van de pensioenregeling. Voor februari 2016 komt zij met de planning daarvoor.

Door verschillende partijen is aandacht gevraagd voor de al dan niet bestaande mogelijkheid van het verlenen van een vergunning met terugwerkende kracht. In reactie daarop gaf Klijnsma aan dat een collectieve waardeoverdracht naar het APF met terugwerkende kracht mogelijk is als DNB daar toestemming voor geeft. Of DNB die toestemming zal verlenen, is volgens haar in zijn algemeenheid niet te zeggen.

De Kamer benadrukte het belang van de medezeggenschap bij (de overstap naar) een APF. Voor collectieve waardeoverdracht van een verzekeraar naar het APFgeldt artikel 83 van de Pensioenwet. Dat betekent dat dit alleen kan als de betrokkenen geen bezwaar maken. Bij de omvorming van een pensioenfonds tot een APF of bij liquidatie van een pensioenfonds, geldt niet artikel 83, maar artikel 84 van de Pensioenwet. De bezwaarprocedure geldt dan niet omdat het bestaande pensioenfonds immers ophoudt te bestaan en de deelnemers dus niet achter kunnen blijven. Toch vindt de Kamer dat op dit punt nog goed onderzocht moet worden of en zo ja op welke manier de medezeggenschap op dit punt gewaarborgd zou moeten worden. De staatssecretaris zegde toe daarop terug te zullen komen.